User login

Minireningsverk - Kemfällning

Ett minireningsverk är ett aktivt system med alla reningssteg inrymda i en och samma yttre tank. De har också en mer avancerad teknik för rening där vattnet hanteras i olika processteg och pumpas mellan olika bassänger inne i verket. Som namnet antyder är funktionen i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Fosforreduktionen sker genom att en sk. fällningskemikalie tillsätts och som gör att fosfor flockas, dvs klumpar ihop och bildar ett slam.
 
Om minireningsverket sköts om och servas regelbundet är vattnet som kommer ut av “badvattenkvalitet”. Men ett minireningsverk är en avancerad maskin och ingen fastighetsägare ska lämnas utan hjälp och därför är det viktigt att det finns ett serviceavtal.
 

Skötsel

  • Regelbunden egenkontroll (läs tillverkarens skötselanvisningar) och föra loggbok
  • Regelbunden slamtömning (ska utföras av proffs)
  • Utbyte av dunk med flockningsmedel (bör ingå i servicekontraktet)
  • Det finns fastigheter där man måste pumpa vattnet, även dessa behöver kontrolleras regelbundet
  • Kontrollera att locket till slamavskiljaren är låst (tänk på barnen)